Skip to content

The Decrease of Albanian – Serbian Bilingualism in Kosovo

Shkumbin Munishi


Pages 89 - 106

DOI https://doi.org/10.13173/medilangrevi.28.2021.0089
(University of Prishtina)

1 Baetens Beardsmore, Hugo 1986. Bilingualism: Basic Principles. Brussels.

2 Bilaniuk, Laada 2005. Contested tongues. Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. London.

3 Bloomfield, Leonard 1933. Language. London.

4 Byron, Janet L. 1978. Displacement of One Standard Dialect. Current Anthropology 19 (3): 613–614.

5 Duncan, Daniel 2016. Language policy, ethnic conflict, and conflict resolution: Albanian in the former Yugoslavia. Language Policy 15: 453–474.

6 Fishman, Joshua A. 1971. The relationship between micro-and macro-sociolinguistics in the study of who speaks what language to whom and when. In: J.B. Pride & J. Holmes (eds.), Sociolinguistics. Ringwood/Victoria: 15–33.

7 Greenberg, David 2004. Language and Identity in the Balkans. New York.

8 Ismajli, Rexhep 1989. Albanski jezik u Jugosllaviji. In: Slavko Gaber & Tonči Kuzmanić (eds.), Zbornik: Kosovo—Srbija—Jugoslavija. Ljubljana: 88–110.

9 Ismajli, Rexhep. 1991. Gjuhë dhe etni. Prishtinë.

10 Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës 1974. Prishtinë.

11 Mackey, William F. 1989. Determining the Status and Function of Languages in Multinational Societies. In: Urlich Ammon (ed.), Status and Function of Languages and Language Varieties. Berlin-New York: 3–21.

12 Mackey, William F. 2005. Bilingualism and Multilingualism. In: Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Mattheier & Peter Trudgill (eds.), Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. 2nd edition. Vol. 2. Berlin-New York: 1483–1496.

13 Malcolm, Noel 1998. Kosovo: a short history. New York.

14 Munishi, Shkumbin 2010a. Konfliktet dhe kontaktet gjuhësore. In: Liman Matoshi (ed.), Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare 29. Prishtinë: 203–217.

15 Munishi, Shkumbin. 2010b. Planifikimi i statusit të gjuhëve në Kosovë. In: Haxhi Shabani (ed.), Pozita e sotme e gjuhës shqipe në Mal të Zi në krahasim me atë në përgjithësi (sesion shkencor i organizuar më 19.12.2010 në Ulqin – Mali i Zi). Ulqin: 86–105.

16 Munishi, Shkumbin. 2011. Probleme të zbatimit të dygjuhësisë shqip – serbisht në Kosovë. In: Rexhep Ismajli (ed.), Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit – konferencë shkencore. Prishtinë: 565–581.

17 Munishi, Shkumbin. 2014. Zhdukja e dygjuhësisë shqip – serbisht në Kosovë. In: Bardh Rugova (ed.), Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare 33/1. Prishtinë: 25–59.

18 Nelde, Peter H. 1987. Language contact means language conflict. Journal of Multilingual and Multicultural Development 8 (1–2): 33–42.

19 Nelde, Peter H. 1995. Language Contact. Annual Review of Applied Linguistics. Cambridge: 81–90.

20 Nelde, Peter H. 1998. Language Conflict. In: Florian Coulmas (ed.) The Handbook of Sociolinguistics. Blackwell Reference Online. http://2017s.pbworks.com/w/file/fetch/120804675/09-the-handbook-of- (last accessed on 14/08/2021): 194–204.

21 Pohl, Jacques 1965. Bilingualismes. Revue Romaine de Linguistique 10: 343–349.

22 Sankoff, Gillian 2001. Linguistic Outcomes of Language Contact. In: Peter Trudgill, J. Chambers & N. Schilling-Estes (eds.), Handbook of Sociolinguistics. Oxford: 638–668.

23 Thomason, Sara G. 2001. Language Contact, An Introduction. Georgetown.

24 Vickers, Miranda 1998. Between Serb and Albanian: A History of Kosovo. New York.

Share


Export Citation